Search
  • Sverigebönen24-7

Återställa grundvalar från forntida släkten


Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,

du skall återställa grundvalar från forntida släkten.

Du skall kallas "han som murar igen sprickor",

"han som återställer stigar, så att man kan bo i landet".

Jes. 58:12


Jag tror att vi denna höst går in i en ny tid av upprättelse i vårt land. Den helige Ande vill befrukta oss med en ny vision av vad Gud vill föda fram i landet. Många kristna har blivit uppgivna då mycket av det arbete som tidigare generationers kristna har byggt upp av Guds rikes vägar och verk i landet har raserats.

Ps. 11:3 ”När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?”


Jag upplever att Gud vill ge tillbaka det andliga initiativet i samhället till Guds folk. Jag tror att Gud utmanar oss att på nytt ta vårt ansvar för att ”återställa grundvalar från forntida släkten”.


Vårt arbete är att bana väg för Jesus Kristus att träda in på varje område i samhället. Gud vill att hans principer skall genomsyra utbildningsväsendet, kulturen, näringslivet, media, de politiska besluten i alla instanser, familjesituationen i landet och Guds församling på varje ort. Vi behöver likt Johannes döparen göra stigarna raka för Jesus att träda in i Sverige på samhällets alla områden.

Mark 1:3 ”En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!”

Frågan är hur vi gör detta?


Ora et labora – bön och arbete


Sverigebönen uppmuntrar till att i bön lyfta upp de nämnda sju områdena i samhället inför Gud och ropa på förändring och att Gud ska förlösa sin församling och enskilda kristna till att få en kallelse till förändring för varje sektor. Att Gud reser upp Gideon-gestalter som får en reformatorisk vision för varje område/sektor i samhället. Genom bön river vi ner murar som står i vägen och vi banar väg för Herren att träda in på områden som idag är stängda eller influerade av orättfärdighet och ogudaktighet.


Gideon som ett exempel på ett redskap i en gudomlig upprättelseprocess

(Domarboken kap. 6 – 8)


Herren kom till Gideon och talade till honom om upprättelse i Israel under hans livstid, och att Gud ville upprätta sitt folk och ge dem tillbaka landet igen. Gud utvalde Gideon och planterade sin vision i honom för återtagande av landet. Själva nyckeln i processen var att Gideon gick från att se på sig själv och sina svagheter till att i istället lära sig att lita på Guds tilltal och låta sig ledas av Herren själv.


På samma sätt vill Gud i vår tid drabba oss med sina drömmar och visioner för upprättelse av Guds rike och Hans ordningar i Sverige. Gud vill regera i landet genom sin församling. Nyckeln till verklig tjänst i Guds rike är att vi blir lyhörda för Hans tilltal och ledning. Gud vill arbeta i och genom oss. Vi behöver bli drabbade av den nöd som Herren själv känner för vårt land och samtidigt bli märkta med Hans dröm om upprättelse.


I förbönstjänsten kan Gud både förlösa sin förvandlande kraft och samtidigt både utrusta och märka oss för själva uppdraget.


Vi behöver likt Gideon våga tro Gud om att bli redskap i Guds hand i upprättelseprocessen. Att inte bönen bara blir fokuserad på att Gud skall gripa in i situationen utan att vi också förväntar oss instruktion från Honom för aktion. Att vi på så sätt blir en del av bönesvaret.


Låt oss söka Herren för att drabbas av Hans vision av upprättelse för vårt land!


Böneämnen:

- Att vi som Guds folk får en fördjupad förståelse och gudsrikesvision för samhället och att vi får tillbaka det andliga initiativet i samhället igen.


- Att Gud får resa upp Gideon-gestalter som får bli bärare av Guds vision för upprättelse för varje område i vårt samhälle.

Lars Magnusson, Sverigebönens ledningsgrupp

90 views0 comments

Recent Posts

See All